Algemene Voorwaarden

artikel 1. Definities en begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

JEBA: de vennootschap onder firma JEBA, gevestigd aan De Hucht 40, 7041JM s-Heerenberg, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 70072590.

Opdrachtgever: de wederpartij van JEBA

Overeenkomst: de overeenkomst tussen JEBA en de Opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn

Werk: het totaal van de tussen de Opdrachtgever en JEBA overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door JEBA geleverde Zaken zoals vastgelegd in een door beide partijen overeengekomen document en de documenten die daarin eventueel van toepassing worden verklaard, zoals een werkplan en de offerte

Zaken: de door JEBA te leveren zaken

Meer- en minderwerk: door de Opdrachtgever gewenste toevoegingen aan respectievelijk verminderingen van het overeengekomen Werk die leiden tot bijbetaling boven of inhouding op de overeengekomen aanneemsom

Stelpost: een als zodanig in het aanbod cq de Overeenkomst aangeduid bestedingsdoel met een daarbij genoemd bedrag, dat in de aanneemsom is begrepen en ten laste waarvan nader in de Overeenkomst beschreven uitgaven worden gebracht, waarbij het bedrag op een zodanig niveau moet zijn gesteld dat het bestedingsdoel met het genoemde bedrag kan worden gerealiseerd

Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van JEBA

 

artikel 2. Algemeen

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen JEBA en een Opdrachtgever waarop JEBA deze Voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Het sluiten van een Overeenkomst met JEBA houdt in dat Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze Voorwaarden onvoorwaardelijk accepteert.
 2. De Voorwaarden zijn ook van toepassing op Overeenkomsten voor de uitvoering waarvan door JEBA derden dienen te worden betrokken.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. JEBA en de Opdrachtgever zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. In het geval deze Voorwaarden en de Overeenkomst onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarden.
 6. Eventuele afwijkingen op deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts ten aanzien van de specifieke Overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.

 

artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst

 1. De offertes en aanbiedingen die door JEBA worden gedaan zijn vrijblijvend en herroepelijk, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Elke offerte is gebaseerd op de op dat moment geldende prijzen, standaardlonen en daarmede verband houdende sociale lasten en geldende wetten.
 2. Het aanbod tot het aangaan van een Overeenkomst kan door JEBA zowel mondeling als ook schriftelijk worden gedaan. Pas nadat de opdracht door JEBA is aanvaard en de schriftelijke opdrachtbevestiging door de Opdrachtgever ondertekend is geretourneerd, is deze voor JEBA bindend.
 3. Voor alle offertes en aanbiedingen geldt voorts, dat deze zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens. Bij gebleken onjuistheid c.q. onvolledigheid daarvan kan Opdrachtgever aan een (geaccepteerde) offerte of aanbieding geen rechten ten opzichte van JEBA ontlenen. JEBA kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Als de Opdrachtgever aan JEBA gegevens, tekeningen en dergelijke verstrekt, mag JEBA uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.
 5. Afbeeldingen en beschrijvingen van zaken in de door JEBA verzonden bescheiden zijn niet bindend ten aanzien van de uitvoering van de te leveren Zaken en uit te voeren werkzaamheden.
 6. Het aanbod geeft inzicht in de prijsvormingsmethode die zal worden gehanteerd: aanneemsom of regie.

 

artikel 4. Uitvoering en levertijd

 1. JEBA zal het Werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de Overeenkomst uitvoeren. Het Werk wordt verricht binnen de normale werktijden van JEBA, tenzij anders overeengekomen.
 2. JEBA neemt bij de uitvoering van het Werk de daarop van toepassing zijnde wettelijke voorschriften zoals de Wet Pleziervaartuigen in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het Werk.
 3. Levering vindt plaats vanaf de vestigingsplaats van JEBA tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Het risico van de Zaak gaat over op het moment dat JEBA deze, na inbedrijfsstelling en – indien overeengekomen – een proefvaart, ter beschikking stelt aan Opdrachtgever.
 4. Ongeacht het bepaalde in lid 3 van dit artikel kunnen Opdrachtgever en JEBA overeenkomen dat JEBA voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust in dat geval op Opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich tegen deze risico’s verzekeren.
 5. De levertijd en/of uitvoeringsperiode worden door JEBA bij benadering vastgesteld.
 6. Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat JEBA ervan uit dat hij het Werk kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn.
 7. De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve, goedgekeurde tekeningen enz. in het bezit zijn van JEBA, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.
 8. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke JEBA bekend waren toen hij de levertijd en/of uitvoeringsperiode vaststelde, kan JEBA de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengen met de tijd nodig om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van JEBA kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.
 9. Opgegeven of overeengekomen (op)levertijden gelden nimmer als fatale termijn en geven nimmer recht op annulering. Bij niet tijdige aflevering en/of voltooiing van de montage en/of overige werkzaamheden dient de Opdrachtgever JEBA schriftelijk in gebreke te stellen en hem een redelijke termijn te gunnen om alsnog onze verplichting te voldoen.

 

artikel 5. Verplichtingen van de Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever stelt JEBA in de gelegenheid het Werk te verrichten.
 2. Indien tussen partijen overeengekomen, verschaft de Opdrachtgever de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie en water. De kosten van elektriciteit, gas en water komen voor rekening van de Opdrachtgever.
 3. De Opdrachtgever draagt zorg voor een ongestoord gebruik van de door Opdrachtgever ter beschikking gestelde opslagruimte en zorgt als een goed bewaarder voor de Zaken in de opslagruimte, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 4. Indien de aanvang of voortgang van het Werk wordt vertraagd door een omstandigheid die voor risico van de Opdrachtgever komt, dan dient de Opdrachtgever de daaruit voor JEBA voortvloeiende schade te vergoeden indien deze aan de Opdrachtgever kan worden toegerekend.
 5. De Opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
  • onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
  • onjuistheden in de door de Opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;
  • gebreken aan de zaak waaraan het Werk wordt verricht;
  • gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld;
  • onjuistheden in de door of namens de Opdrachtgever verstrekte gegevens;
 6. Opdrachtgever staat er voor in dat de namens hem of door hem toegeleverde materialen en onderdelen voldoen aan de in de Wet Pleziervaartuigen, alsmede overige wetten en voorschriften, genoemde of daaruit voortvloeiende eisen.
 7. Als Opdrachtgever zelf werkzaamheden uitvoert is Opdrachtgever gehouden te voldoen aan de eisen die in de Wet Pleziervaartuigen, of andere wetten en richtlijnen, vermeld staan, dan wel daaruit voortvloeien. Opdrachtgever dient de instructies van JEBA dienaangaande te volgen.
 8. In geval van een tekortkoming van JEBA bij de uitvoering van de Overeenkomst wijst de Opdrachtgever JEBA daar schriftelijk op, met een duidelijke omschrijving van de tekortkoming en met een redelijke termijn om de tekortkoming te herstellen, tenzij JEBA al door de enkele tekortkoming in verzuim is.

 

artikel 6. Meer- en minderwerk

 1. Wijzigingen in het Werk resulteren in ieder geval in meer of minderwerk als:
 • er sprake is van een wijziging in het ontwerp, werkplan, de specificaties of het bestek;
 • de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;
 • in het geval van afwijkingen van de bedragen van de Stelposten;
 • van geschatte hoeveelheden met meer dan 10% wordt afgeweken.
 1. Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt op het moment dat het meerwerk wordt verricht.
 2. Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gold op het moment van het sluiten van de Overeenkomst.
 3. Als het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag JEBA bij de eindafrekening 10% van het verschil van de saldi bij Opdrachtgever in rekening brengen. Deze bepaling geldt niet voor minderwerk dat het gevolg is van een verzoek van JEBA.
 4. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd nodig om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van JEBA kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.

 

artikel 7. Oplevering

 1. Het Werk wordt als opgeleverd beschouwd in de volgende gevallen:
 1. als de Opdrachtgever het Werk heeft goedgekeurd;
 2.  als het Werk door Opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt Opdrachtgever een deel van het Werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;
 3. als JEBA schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft meegedeeld dat het Werk is voltooid en Opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het Werk al dan niet is goedgekeurd;
 4.  als de Opdrachtgever het Werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het Werk niet in de weg staan.
 1. Keurt de Opdrachtgever het Werk niet goed dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan JEBA. Opdrachtgever dient JEBA in de gelegenheid te stellen het Werk alsnog op te leveren. De bepalingen van dit artikel zijn daarop opnieuw van toepassing.
 2. De Opdrachtgever vrijwaart JEBA voor aanspraken van derden voor schade aan niet opgeleverde delen van het Werk veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde delen van het Werk.

 

artikel 8. Prijzen

 1. Alle prijzen zijn in Euro’s en exclusief BTW tenzij schriftelijk anders aangegeven.
 2. Indien zich na het sluiten van de Overeenkomst één of meer prijsverhogingen mochten voordoen, bijvoorbeeld ten gevolge van verhoging van fabrieksprijzen of valutaschommelingen, heeft JEBA het recht deze verhoging aan de Opdrachtgever in rekening te brengen na verloop van 3 (drie) maanden na het sluiten van de Overeenkomst. Indien JEBA de overeengekomen prijs voordien wenst te verhogen, heeft de Opdrachtgever recht de Overeenkomst te ontbinden. De Opdrachtgever dient zich op dat recht tot ontbinding schriftelijk te beroepen binnen 14 (veertien) dagen nadat JEBA kenbaar heeft gemaakt de overeengekomen prijs te verhogen. Indien de Opdrachtgever niet binnen de voorgenoemde termijn van dit recht gebruikt heeft gemaakt, wordt de Opdrachtgever geacht de prijsverhoging te hebben aanvaard.
 3. Kosten van in- en uitlading en/of opslag en/of transport van de door Opdrachtgever ter beschikking gestelde onderdelen en/of materiaal, modellen en/of gereedschappen en/of andere zaken worden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, afzonderlijk aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.

 

artikel 9. Vooruitbetaling, betaling in termijnen en eindafrekening

 1. JEBA is gerechtigd bij een opdracht vooruitbetaling te verlangen.
 2. Partijen kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen gebeurt in evenredigheid met de voortgang van het Werk.
 3. Indien betaling in termijnen is overeengekomen en JEBA de voortzetting van het overeengekomen Werk niet nakomt, heeft de Opdrachtgever de bevoegdheid zijn betaling van een termijn op te schorten, onverminderd het bepaalde in artikel 10.
 4. Indien Opdrachtgever een termijn niet tijdig betaalt, is JEBA gerechtigd het Werk stil te leggen tot het moment waarop de verschuldigde termijn is voldaan, mits hij de Opdrachtgever schriftelijk heeft aangemaand om alsnog binnen 7 (zeven) dagen te betalen en die betaling is uitgebleven. Het in de vorige zin bepaalde laat onverlet het recht van JEBA op vergoeding van schade, kosten en rente.
 5. Indien gedurende het op grond van het vorige lid stilliggen van het Werk schade aan het Werk ontstaat, komt deze niet voor rekening van JEBA.
 6. Binnen een redelijke termijn na de oplevering dient JEBA bij de Opdrachtgever de eindafrekening in.
 7. In geval van toepassing van de prijsvormingsmethode aanneemsom bevat de eindafrekening een duidelijke omschrijving van de oorspronkelijke opdracht en het eventueel opgedragen meer- en/of minderwerk.
 8. In geval van toepassing van de prijsvormingsmethode regie bevat de eindafrekening een specificatie van de gebruikte materialen en de kosten daarvan, van de gewerkte uren en de uurtarieven, en van de overige kosten.

 

artikel 10. Betaling

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum tenzij in de Overeenkomst anders wordt aangegeven.
 2. De Opdrachtgever is in geen enkel geval gerechtigd tot verrekening van het door hem aan JEBA verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 3. De Opdrachtgever is bij verzuim een rente verschuldigd van 1 % per maand of een deel van een maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 4. Indien de Opdrachtgever een rechtspersoon is dan wel een natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en met de betaling van een op grond van de Overeenkomst verschuldigd bedrag in verzuim is, bedragen de buitengerechtelijke incassokosten 15% van het openstaande bedrag met een minimum van €75,00.
 5. Indien de Opdrachtgever een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en met de betaling van een op grond van de Overeenkomst verschuldigd bedrag in verzuim is, worden de buitengerechtelijke kosten berekend conform het Besluit Vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, zoals genoemd in lid 4 van artikel 6:96 Burgerlijk Wetboek.

 

artikel 11. Beëindiging en ontbinding

 1. Als de Opdrachtgever de Overeenkomst wil beëindigen zonder dat er sprake is van een tekortkoming van JEBA en JEBA hiermee instemt, wordt de Overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd. JEBA heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten
 2. Opdrachtgever en JEBA zijn te allen tijde bevoegd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Opdrachtgever of JEBA:
 • in staat van faillissement geraakt, dan wel daartoe een aanvraag is ingediend;
 • surséance van betaling is verleend dan wel daartoe een aanvraag is ingediend;
 • in de WSNP wordt opgenomen dan wel daartoe een aanvraag is ingediend;
 • de bedrijfsvoering staakt.
 1. JEBA is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
  • Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  • na het sluiten van de Overeenkomst JEBA ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
  • indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  • indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van JEBA kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van JEBA op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien JEBA de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

 

artikel 12. Aansprakelijkheid

 1. JEBA is uitsluitend aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan JEBA toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. Vergoeding van de schade is altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door JEBA voor de onderhavige Overeenkomst (exclusief BTW) in rekening is gebracht tot een maximum van € 5.000,00. Voornoemde limitering van aansprakelijkheid is niet van toepassing indien er sprake is van grove schuld of opzet door JEBA of haar leidinggevenden.
 2. JEBA is in een geval van aansprakelijkheid, uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 1. redelijke kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt om de prestatie van JEBA aan de Overeenkomst te laten beantwoorden;
 2. redelijke kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt, ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de directe schade;
 3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade.

Voor alle andere directe, indirecte en/of gevolgschade (inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, bedrijfsstagnatiekosten, verlies van relaties, schade o.a. voortvloeiende uit enige vertraging, verlies van gegevens, goodwill, overschrijding van een leveringstermijn en/of geconstateerde gebreken) dan door Opdrachtgever geleden directe vermogensschade, is JEBA niet aansprakelijk.

 1. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
 • opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het Werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren;
 • schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van JEBA.
 1. Adviezen en gegevens met betrekking tot de te leveren Zaken, alsmede aanwijzingen tot het gebruik daarvan worden door JEBA naar beste weten verstrekt. JEBA aanvaardt voor de juistheid van deze adviezen, gegevens en gebruiksaanwijzingen geen aansprakelijkheid.
 2. Opdrachtgever vrijwaart JEBA voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een zaak dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door JEBA geleverde Zaken en/of materialen. Opdrachtgever is gehouden alle voor JEBA in dit verband geleden schade waaronder de (volledige) kosten van verweer te vergoeden.
 3. De rechtsvordering tot schadevergoeding of tot herstel van de Opdrachtgever tegenover JEBA als gevolg van deze Voorwaarden, verjaart door verloop van één jaar nadat de Opdrachtgever in het kader van de Overeenkomst heeft geprotesteerd.
 4. Indien Opdrachtgever consument is, is het bepaalde in dit artikel van overeenkomstige toepassing, tenzij het bepaalde als onredelijk bezwarend kan worden aangemerkt dan wel in strijd is met dwingend (consumenten)recht.

 

artikel 13. Onvoorziene omstandigheden en overmacht

 1. JEBA is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ten opzichte van de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch op grond van de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan, naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop JEBA geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor JEBA niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van JEBA en ziekte van de door de uitvoering van de opdracht aangewezen persoon worden daaronder begrepen. JEBA heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat JEBA zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. JEBA kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 (twee) maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zover JEBA ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst al gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is JEBA gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte gescheiden te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

artikel 14. Garantiebepalingen en reclames

 1. JEBA staat ervoor in dat het Werk voldoet aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid bij normaal gebruik door Opdrachtgever. Dit geldt in ieder geval voor een periode van 3 (drie) maanden na de oplevering conform artikel 7.

 

 

 

 1. De garantie zoals bedoeld in lid 2 vervalt, indien:
 • gebreken aan het Werk niet zo spoedig mogelijk nadat ze ontdekt werden of redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden, schriftelijk aan JEBA zijn gemeld;
 • gebreken het gevolg zijn van normale slijtage;
 • gebreken het gevolg zijn van fysische eigenschappen en natuurlijke werking van materialen/ natuurproducten;
 • gebreken zijn veroorzaakt door een fout, onoordeelkundig gebruik of verzuim van de Opdrachtgever of zijn rechtsopvolger, dan wel door van buiten komende oorzaken;
 • gebreken geen gevolg zijn van het Werk;
 • gebreken het gevolg zijn van niet of onjuist uitgevoerd onderhoud door Opdrachtgever;
 • gebreken het gevolg zijn van installatie, montage, wijziging of reparatie door de Opdrachtgever of door derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JEBA;
 • de Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 1. Er wordt geen garantie op conserveringswerkzaamheden verstrekt in het geval:
 • er een nadere voor- en/of nabehandeling naar goed vakmanschap noodzakelijk was en kenbaar is gemaakt, maar daarvoor geen opdracht gegeven is;
 • de voorbewerking niet door JEBA is uitgevoerd of goedgekeurd;
 • het te conserveren materiaal zich in zodanige staat bevindt dat het niet mogelijk is de aanwezige gebreken, waaronder corrosie, oneffenheden, kleurverschillen, glans, etc., in het kader van de Overeenkomst te verhelpen;
 • de conservering door de Opdrachtgever of derden beschadigd is.
 1. Geen garantie wordt gegeven op:
 • geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering;
 • het keuren en repareren van zaken van opdrachtgever;
 • onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend;
 • zaken die door Opdrachtgever zijn aangeleverd of zijn voorgeschreven.
 1. Noodreparaties vallen buiten iedere vorm van garantie. Als een afwijkende garantietermijn is overeengekomen, zijn de overige leden van dit artikel eveneens van toepassing.
 2. Als de overeengekomen prestatie niet deugdelijk is geweest, zal JEBA de keuze maken of hij deze alsnog deugdelijk uitvoert of de Opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur. Kiest JEBA voor het alsnog deugdelijk uitvoeren van de prestatie, bepaalt hij zelf de wijze, de plaats en het tijdstip van uitvoering. Bestond de overeengekomen prestatie (mede) uit het bewerken van door opdrachtgever aangeleverd materiaal, dan dient Opdrachtgever voor eigen rekening en risico nieuw materiaal aan te leveren.
 3. Onderdelen of materialen die door JEBA worden hersteld of vervangen, moeten door Opdrachtgever aan hem worden toegezonden.
 4. Het terugbrengen/zenden/nemen van Zaken wordt door JEBA eerst aanvaard nadat hij daarmee schriftelijk heeft ingestemd.

 

artikel 15. Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

 1. De door JEBA geleverde Zaken blijven zijn eigendom totdat de Opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met JEBA gesloten Overeenkomsten is nagekomen:
 • de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren Zaak/Zaken zelf;
 • de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de Overeenkomst(en) door JEBA verrichte of te verrichten diensten;
 • eventuele vorderingen wegens niet nakoming door de Opdrachtgever van (een) Overeenkomst(en), waaronder begrepen vorderingen ter zake van boete, rente en kosten.
 1. De Opdrachtgever is, zolang bovenstaande vorderingen niet zijn voldaan, niet gerechtigd de betreffende Zaken te vervreemden, dan wel op de betreffende Zaken een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen.
 2. Ingeval de Opdrachtgever enige verplichting uit de Overeenkomst met betrekking tot verkochte Zaken of uit te voeren werkzaamheden jegens JEBA niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is JEBA zonder ingebrekestelling gerechtigd Zaken bij de Opdrachtgever of derden terug te nemen. De Opdrachtgever machtigt JEBA de plaats te betreden waar deze Zaken zich bevinden. Alle kosten van terugname zullen ten laste van de Opdrachtgever worden gebracht.
 3. De Opdrachtgever verplicht zich op JEBA eerste verzoek:
 • de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal, en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;
 • alle aanspraken van de Opdrachtgever op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Zaken te verpanden aan JEBA door ten behoeve van JEBA hierop een hoogstgerangschikt pandrecht te vestigen op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW;
 • de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Zaken te merken als JEBA zijn eigendom;
 • op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die JEBA ter bescherming van zijn eigendomsrecht met betrekking tot de Zaken willen treffen en welke de Opdrachtgever niet onredelijk hinderen in de normale bedrijfsuitvoering.
 1. JEBA verschaft aan de Opdrachtgever op het moment dat de Opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen uit deze en soortgelijke Overeenkomsten heeft voldaan de eigendom van de geleverde Zaken onder voorbehoud van pandrecht van JEBA, ten behoeve van andere aanspraken die hij op de Opdrachtgever heeft. De Opdrachtgever zal op eerste verzoek van JEBA zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn.
 2. JEBA kan het recht van retentie uitoefenen op alle zaken waarop de uitvoering van de Overeenkomst betrekking heeft en die in het kader van de Overeenkomst zich feitelijk onder JEBA bevinden, indien de Opdrachtgever verplichtingen, samenhangend met de uitvoering van de Overeenkomst, de Voorwaarden of andere overeenkomsten geheel of gedeeltelijk niet nakomt. Dit geldt ook ten aanzien van kosten die JEBA heeft moeten maken ter zake van de zorg die hij ten aanzien van de zaak in acht dient te nemen.

 

artikel 16. Niet afgenomen Zaken

 1. De Opdrachtgever is verplicht na afloop van de levertijd en/of uitvoeringsperiode de Zaak of Zaken die onderwerp zijn van de Overeenkomst op de overeengekomen plaats af te nemen.
 2. De Opdrachtgever dient alle medewerking te verlenen die redelijkerwijs van hem kan worden verwacht teneinde JEBA tot aflevering in staat te stellen.
 3. Niet afgenomen Zaken worden voor rekening en risico van de Opdrachtgever opgeslagen, gestald dan wel geborgen. JEBA heeft het recht om 3 (drie) maanden na de terbeschikkingstelling van de Zaken deze na schriftelijke ingebrekestelling voor en namens de Opdrachtgever te (doen) verkopen. JEBA is gehouden om de opbrengst daarvan aan de Opdrachtgever uit te keren, onder aftrek van de aan de ondernemer toekomende vorderingen, opslagkosten daaronder begrepen (artikel 6:90 BW).
 4. Bij overtreding van het bepaalde uit de leden 1 en/of 2 van dit artikel is de Opdrachtgever aan JEBA een boete verschuldigd van € 250,- per dag met een maximum van € 25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

 

artikel 17. Toepasselijk recht en Voorwaarden

1.    Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en JEBA is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2.    Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en zullen door JEBA op verzoek kosteloos worden toegezonden.

3.    Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met JEBA.

4.    Met het depot van deze Voorwaarden zijn alle voorgaande algemene voorwaarden van JEBA vervallen.

5.    De Nederlandse tekst van de Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

 

artikel 18. Geschillen

1.    Incassogeschillen welke tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van een tussen partijen gesloten Overeenkomst of naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden beslecht door middel van arbitrage bij de stichting DigiTrage (hierna “DigiTrage”).

2.    De procedure verloopt via www.digitrage.nl in overeenstemming met het Procesreglement van DigiTrage. Het Procesreglement wordt op voornoemde website gepubliceerd. Het Procesreglement kan ook bij JEBA worden opgevraagd en maakt deel uit van de Overeenkomst.

3.    Iedere partij heeft tevens het recht zich te wenden tot de overheidsrechter zolang het geschil niet is voorgelegd aan DigiTrage.

4.    In het geval JEBA een geschil voorlegt aan DigiTrage maar de Opdrachtgever geeft de voorkeur aan een procedure bij de overheidsrechter, moet dit door de Opdrachtgever binnen één maand na voorlegging schriftelijk kenbaar worden gemaakt. Deze bepaling is enkel van toepassing voor de Opdrachtgever welke in de hoedanigheid van consument een Overeenkomst heeft gesloten met JEBA.

5.    Alleen incassogeschillen kunnen ter beslechting worden voorgelegd aan DigiTrage. Er is sprake van een incassogeschil als de Opdrachtgever niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen tegenover JEBA. Andere geschillen kunnen alleen worden beslecht door de op grond van de wet bevoegde overheidsrechter.